Các Tính Từ Trái Nghĩa Trong Tiếng Anh

Đồng nghĩa cùng trái nghĩa là mọi hiện tượng phổ cập trong tất cả những ngôn từ tồn tại trên nuốm giới.

Bạn đang xem: Các tính từ trái nghĩa trong tiếng anh

Giả dụ như đồng nghĩa thể hiện tại sự tương đương hay như thể nhau về ngữ nghĩa của các từ, thì trái nghĩa lại ngược lai. Trong tiếng Anh, bọn họ có tương đối nhiều tính trường đoản cú trái nghĩa và hoàn toàn có thể sử dụng trong bất kể văn cảnh hay điều kiện nào.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, hãy thuộc Language link Đà Nẵng khám phá 50 cặp tính từ trái nghĩa cực thông dụng trong giờ Anh với hình hình ảnh minh họa thật dễ dàng nắm bắt nhé! Let’s go!

1. Long – short

long /lɒŋ/: dài

short /ʃɔːt/: ngắn

2. Soft – hard

soft /sɒft/: mềm

hard /hɑːd/: cứng

3. Empty -full

empty /ˈɛmpti/: trống

full /fʊl/: đầy

4. Narrow – wide

narrow /ˈnærəʊ/: hẹp

wide /waɪd/: rộng

5. Heavy – light

heavy /ˈhɛvi/: nặng

light /laɪt/: nhẹ

6. Hot – cold

hot /hɒt /: nóng

cold /kəʊld/: lạnh

7. Sour – sweet

sour /ˈsaʊə/: chua

sweet /swiːt /: ngọt

8. Big – small

big /bɪg/: to

small /smɔːl/: nhỏ

9. Tall – short

tall /tɔːl/: cao

short /ʃɔːt/: thấp

10. Thin – thick

thin /θɪn/: mỏng

thick /θɪk/: dày

11. Wet – dry

wet /wɛt/: ướt

dry /draɪ/: khô

12. Dirty – clean

dirty /ˈdɜːti/: bẩn

clean /kliːn/: sạch

13. New – old

new /njuː/: mới

old /əʊld/: cũ

*
*
14. Beautiful – ugly

beautiful /ˈbjuːtəfʊl/: xinh đẹp

ugly /ˈʌgli/: xấu xí

15. Easy – difficult

easy /ˈiːzi/: dễ

difficult /ˈdɪfɪkəlt/: khó

16. Cheap – expensive

chep /ʧiːp/: rẻ 

expensive /ɪksˈpɛnsɪv/: đắt

17. Deep – shallow

deep /diːp/: sâu

shallow /ˈʃæləʊ/: nông, cạn

18. Careful – careless

careful /ˈkeəfʊl/: cẩn thận

careless /ˈkeəlɪs/: bất cẩn

19. Early – late

early /ˈɜːli/: sớm

late /leɪt/: muộn

*
*
20. Interesting – boring

interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/: thú vị

boring /ˈbɔːrɪŋ/: nhàm chán

21. Far – near

far /fɑː/: xa

near /nɪə/: gần

22. Fast – slow

fast /fɑːst/: nhanh

slow /sləʊ/: chậm

*
*
23. Bad – good

bad /bæd/: xấu

good /gʊd/: tốt 

24. Sad – happy

sad /sæd/: bi quan bã

happy /ˈhæpi/: vui vẻ

25. High – low

high /haɪ/: cso

low /ləʊ/: thấp

26.

Xem thêm: Tin Tức Về Định Mệnh Anh Yêu Em Bản Hàn Có Gì Hay, Định Mệnh Anh Yêu Em

Thin – fat

thin /θɪn/: gầy

fat /fæt/: béo

27. Rich – poor

rich /rɪʧ/: giàu

poor /pʊə/: nghèo

28. Right – wrong

right /raɪt/: đúng

wrong /rɒŋ/: sai

29. Dangerous – safe

dangerous /ˈdeɪnʤrəs/: nguy hiểm

safe /seɪf/: an toàn

30. Strong – weak 

strong /strɒŋ/: khỏe

weak /wiːk/: yếu

31. Tight – loose

tight /taɪt/: chặt

loose /luːs/: lỏng

*
*
32. Noisy – quiet

noisy /ˈnɔɪzi/: ồn ào

quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng

33. Up – down

up /ʌp/: lên

down /daʊn/: xuống

34. young – old

young /jʌŋ/: trẻ

old /əʊld/: già

35. Dark – light

dark /dɑːk/: về tối tăm

light /laɪt/: sáng sủa

36. Clever – stupid

clever /ˈklɛvə/: thông minh

stupid /ˈstjuːpɪd/: gàn ngốc

37. Liquid – solid

liquid /ˈlɪkwɪd /: lỏng

solid /ˈsɒlɪd/: rắn

38. Lazy – hard-working

lazy /ˈleɪzi/: lười biếng

hard-working /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

39. Polite – rude

polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch sự

rude /ruːd/: bất định kỳ sự, vô duyên

40. Common – rare

common /ˈkɒmən/: phổ biến

rare /reə/: hiếm thấy


These are some common and rare aquarium fish Can you guess their name?


41. Rough – smooth

rough /rʌf/: gồ ghề

smooth /smuːð/: trơn tru nhẵn

42. Tiny – huge

tiny /ˈtaɪni/: tí hon

huge /hjuːʤ/: khổng lồ

43. Tame – wild

tame /teɪm/: thuần dưỡng

wild /waɪld/: hoang dã

44. Sick – healthy

sick /sɪk/: tí hon yếu

healthy /ˈhɛlθi/: khỏe khoắn mạnh

45. Ancient – new

ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/: cổ

new /njuː/: mới

46. Present – absent

present /ˈprɛznt/: gồm mặt

absent /ˈæbsənt/: vắng mặt

47. Asleep – awake

asleep /əˈsliːp/: đã ngủ

awake /əˈweɪk/: thức giấc

48. Brave – afraid

brave /breɪv/: dũng cảm

afraid /əˈfreɪd/: sợ hãi

49. Busy – free

busy /ˈbɪzi/: bận rộn

free /friː/: đàng hoàng rỗi

50. Same – different

same /seɪm/: như là nhau

different /ˈdɪfrənt/: khác nhau

Như vậy, chúng ta đã thuộc nhau đi qua 50 cặp tính từ bỏ trái nghĩa phổ cập trong giờ đồng hồ Anh với hình ảnh minh họa sống động. Mong muốn với bài học kinh nghiệm này, các bạn đã có thể ôn tập cùng ghi nhớ đều cặp tự này. Để biết thêm về các bài viết chia sẻ giờ đồng hồ Anh khác, hãy truy cập vào thư viện của Language link Đà Nẵng nhằm được cập nhật một bí quyết đầy đủ, lập cập nhất.

Ngoài ra, hãy xem thêm ngay những khóa học trên website của Language liên kết Đà Nẵng. Chương trình Tiếng Anh chuyên Tiểu Học được thiết kế với dành riêng cho học sinh tiểu học mong mỏi thi vào các trường trung học cơ sở chuyên. Hẹn chạm chán lại chúng ta trong các bài học tiếp theo!