Pagar Multa Servei Catala De Transit

Pagar-la dentro de el moment ese la denúncia directament uno l"agent ese us ha denunciat amb targeta.Pagar-la, per l"import me gustaría fins al termini màxim ese pagament reflectits al peu después la butlleta del denúncia o dentro l"imprès de notificació corresponent, un qualsevol del les oficines de CaixaBank.

D"acord amb ns que estableix la legislació vigent, les sancions de multa eliminar poden pagar en el termini de veinte dies naturals següents a la data de notificació después la denúncia amb una reducció del 50% de la quantia consignada a la notificació. Aquesta opció significa la renúncia a presentar qualsevol tipus d’al·legacions o recurs en via administrativa. La persona únicament podrà amonestar recurs contenciós administratiu davant los Jutjat.

La llei no permet gaudir del cincuenta % de descompte de l’import después la sanció quant aquesta s’ha imposat período la comissió después les següents infraccions:

Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o cinemòmetres oqualsevol altre mecanisme período interferir dentro de el funcionament correcte dels sistemes del vigilància del trànsit.L’incompliment per la persona titular o arrendatari de vehicle amb los qual s’hagi comès la infracció ese l’obligació d’identificar veraçment ns conductor responsable de la infracció, quan siguin degudament requerits per a això en el termini establert.Realitzar dentro de la via obres sense l’autorització corresponent, així com la retirada, ocultació, alteració o deteriorament de la senyalització irreversible o ocasional.No instal·lar la senyalització d’obres o fer-ho incomplint la canon vigent, posant dentro greu risc la seguretat viària.Incomplir apellido normes, establertes per reglament, ese regulen apellido activitats industrials que afecten de manera directamente la seguretat viària.Instal·lar inhibidors ese radar ocinemòmetresen els vehicles o qualsevol altre mecanisme encaminat un interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància de trànsit. Cuales constitueixen infracció els sistemes d’avís los informen de la posició dels sistemes de vigilància después trànsit.Incomplir ella normes para el règim d’autorització me gustaría funcionament dels centres d’ensenyament i formació i dels centres del reconeixement después conductors autoritzats pel Ministeri ese l’Interior o pels òrgans competents ese les comunitats autònomes, que afectin la qualificació dels professors o facultatius, l’estat dels vehicles utilitzats en l’ensenyament, o aspects essencials los incideixin directament dentro la seguretat viària o ese suposin un impediment a ellos tasques de direccion o inspecció.Causar danys a la la infraestructura dela via o alteracions ns la circulació degudes un la massa o a ella dimensions del vehicle, quan no es disposi después la corresponent autorització administrativa o s’hagin incomplert apellido condicions d’aquesta, amb independència del l’obligació de la reparació de dany causat.